Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Gebruik van EMVI fors gestegen: en nu?

Het toepassen van EMVI als gunningscriterium is na invoering van de nieuwe Aanbestedingswet fors gestegen.

Het aantal openbaar aangekondigde aanbestedingen (met en zonder voorselectie) gegund op basis van EMVI is in het tweede kwartaal van 2013 gestegen naar 69% ten opzichte van 22% een jaar eerder. Vooral gemeenten en provincies zijn meer EMVI gaan gebruiken: 60% tegenover 15-30% een jaar eerder. Waar vroeger de EMVI vooral gebruikt werd bij grote projecten, wordt EMVI nu ook gebruikt bij kleinere projecten. Dit alles blijkt uit het nieuwste rapport van het EIB. Deze ontwikkelingen zijn goed nieuws, maar wat nu?

Objectiviteit en transparantie
Het blijkt dat er nog aandachtspunten zijn. Zo blijkt dat opdrachtgevers niet altijd vooraf duidelijk aangeven welke kwaliteitscriteria, gewichten en scoringsmethodiek er gebruikt gaan worden. Ook blijkt dat bij 87% van de aanbestedingen het uit de aankondiging en selectieleidraad niet duidelijk is in welke volgorde prijs en kwaliteit worden beoordeeld. Uit oogpunt van objectiviteit en transparantie moet dit wel gebeuren. Daarnaast leidt het tot minder passende inschrijvingen, omdat inschrijvers moeten gissen hoe de opdrachtgever met de kwaliteitscriteria omgaat.

Scoringsmethodiek
Qua scoringsmethodiek werd er in 77% van de aanbestedingen in het tweede kwartaal van 2013 gebruikt gemaakt van de methode 'Gunnen op waarde'. Toch werd het systeem van relatieve punten nog bij 18% van de aanbestedingen gebruikt, met name door gemeenten. Bij een relatief puntensysteem is de waardering voor prijs afhankelijk van de andere inschrijvingen, waardoor bij het wegvallen van één van de gegadigden (bijvoorbeeld wegens een ongeldige inschrijving) er een andere rangorde van de overgebleven inschrijvers kan ontstaan. Dit kan tot lastige en onwenselijke situaties leiden.

Gewicht van kwaliteit
Bij de weging van kwaliteit in de beoordeling is er een opmerkelijke verandering gaande. Was het gewicht van kwaliteit in 2012 nog gemiddeld 42%, in 2013 was dat slechts 27%. Dit doet zich voor bij nagenoeg alle typen opdrachtgevers, grootteklassen en types werk. Gemeenten kennen in 2013 over het algemeen het hoogste gewicht aan kwaliteit toe: 33%. Dit is echter nog altijd lager dan de 38% in 2012. Het is niet precies duidelijk wat de redenen hiervoor zijn. Het zou kunnen zijn dat opdrachtgevers te maken hebben met teruglopende budgetten en daardoor proberen hun werk goedkoper aan te besteden door meer gewicht aan prijs toe te kennen en minder (complexe) kwaliteitscriteria te gebruiken. Daardoor wordt de prijs op korte termijn wellicht lager en kan er ook bespaard worden op transactiekosten omdat de procedure eenvoudiger wordt. Op de lange termijn is dit echter geen goede ontwikkeling: als we het onderscheidend vermogen van de markt willen benutten en af willen van concurrentie op laagste prijs, zal kwaliteit een aanzienlijk aandeel in de weging moeten hebben.

Onzorgvuldigheid in documenten
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat er nog vaak sprake is van onzorgvuldigheid bij het opstellen en opschrijven van de EMVI-criteria, de weging en de methodiek. Dat varieert van een gebrekkige formulering van criteria tot foute beschrijvingen van de methodiek. Als een opdrachtgever zijn behoefte specifiek kenbaar maakt, kunnen aanbiedingen hierin beter tegemoet komen. Het is dan ook vooral een gemiste kans als beschrijvingen vaag en oppervlakkig blijven.

 

De forse toename van het gebruik van EMVI is zeker goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Er zijn namelijk nog genoeg punten van aandacht. Avivas Adviseurs pakt deze aandachtspunten op en begeleidt, adviseert en ondersteunt opdrachtgevers hierin. We proberen het potentieel uit de markt zo goed mogelijk te benutten en tot een gezonde samenwerking te komen. Zo kunnen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers er voor zorgen dat we juist bouwen en het juiste bouwen.

 

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.