Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Onenigheid tussen minister en schrijfgroep Gids Proportionaliteit

De schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit is niet tevreden met de reactie van de minister Kamp (EZ) op hun kritiek op de circulaire van de minister Wonen en Rijksdienst.

Op 15 augustus 2013 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed verder te harmoniseren. Artikel 1.4 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat aanbestedende diensten op verzoek van een ondernemer de keuze voor de gehanteerde procedure moet kunnen motiveren. Ter motivering van de keuze voor de procedures onder de Europese drempelwaarde kan de aanbestedende dienst volgens de circulaire in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld. Afwijken mag, maar moet wel worden gemotiveerd.

De schrijfgroep Gids Proportionaliteit heeft kritiek op deze handelwijze en stelt dat uit de circulaire blijkt dat voor de keuze van de aanbestedingsprocedure de Gids proportionaliteit niet meer hoeft te worden gevolgd, maar dat in plaats daarvan verwezen kan worden naar een circulaire. De schrijfgroep geeft aan dat dit niet correct lijkt en kan zich niet voorstellen dat een circulaire prevaleert boven een wet.

De minister van Economische Zaken reageert bij Kamerbrief d.d. 3 oktober 2013 op de kritiek en houdt vast aan de circulaire. Hij stelt dat de wet prevaleert, maar dat de circulaire een invulling is van noodzakelijk beleid. Volgens de minister geeft de circulaire invulling aan voorschrift 3.4A van de Gids op grond waarvan een aanbestedende dienst per opdracht dient te bezien welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is. Wanneer bij een aanbesteding de circulaire wordt gevolgd, kan een aanbestedende dienst op een schriftelijke verzoek van een ondernemer om de keuze van de procedure te motiveren, in beginsel volstaan met een verwijzing naar de circulaire. Indien een aanbestedende dienst niet de aangewezen, maar een andere wettelijk toegestane procedure kiest dan de in de circulaire opgenomen procedure, verstrekt hij ondernemers op verzoek een schriftelijke motivering voor die keuze.

Toch is de minister niet helemaal zeker van zijn zaak en zegt hij toe een nadere onderbouwing in de circulaire op te nemen. Uiteindelijk moet de rechter of de Commissie van Aanbestedingsexperts maar oordelen of de minister het met de circulaire bij het rechte eind heeft en de standaardkeuze in de circulaire voldoende heeft onderbouwd. Een aparte manier van beleid maken, waar het laatste woord nog niet over is gezegd.

 

 

Bron: Kennedy Van der Laan

131014 circulaire300p

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.