Met wie werken wij?

Wij werken samen met diverse partijen. Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachtgevers.

Dura Vermeer

Voor de Provincie Limburg onderhoudt Dura Vermeer Beton en Waterbouw 65 kunstwerken. Deze kunstwerken, veelal bruggen, viaducten en duikers, maken deel uit van het provinciale wegennet en vormen een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de provincie. De beschikbaarheid, functie en veiligheid van deze kunstwerken moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Daarom voert de Provincie Limburg groot onderhoud uit.

Dura Vermeer heeft de aanbesteding van dit project gewonnen en Avivas Adviseurs helpt Dura Vermeer bij de voorbereiding en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Vanaf mei 2014 vervult Stephan de rol van procescoördinator. Hij werkt aan de procesbeheersing middels Systems Engineering. Binnen het projectteam is hij verantwoordelijk voor het naleven van het contract dat Dura Vermeer heeft met de Provincie Limburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephan.

logo dura vermeer300p

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Zee en Delta voert onderhoud en kleine aanlegprojecten uit aan de Rijkswegen in Zeeland. De omgevingsmanager van het IPM-team (Integraal Projectmanagement) verantwoordelijk hiervoor had behoefte aan ondersteuning bij zijn werkzaamheden. Vanaf april 2014 ondersteunt en adviseert Avivas Adviseurs Rijkswaterstaat hierin. Als Adviseur Omgeving draait Reinier binnen het IPM-team mee. Hij ondersteunt de omgevingsmanager bij de samenwerking met de verschillende interne en externe stakeholders en voert zelfstandig overleg met hen. Reinier staat de omgevingsmanager bij met raad en daad en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Recentelijk zijn er twee nieuwe rotondes in de N57 bij Ouddorp opgeleverd en is er groot onderhoud uitgevoerd aan de A58. Daarmee is een vlotte en veilige doorstroming in de toekomst gewaarborgd.

Deze werkzaamheden vloeien voort uit zijn persoonlijke interesse voor omgevingsmanagement. Reinier is in 2013 afgestudeerd op dit onderwerp bij Ballast Nedam en heeft daarbij kennis en ervaring opgedaan met omgevingsmanagement over meerdere infrastructurele projecten heen (A2 Maastricht; Verbreding A15: Maasvlakte - Vaanplein). Deze kennis en ervaring zet hij nu vanuit Avivas Adviseurs in bij Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier.

logo rws300p

Ingenieursnetwerk Twente

Avivas Adviseurs evalueert in opdracht van het Ingenieursnetwerk Twente (INT) projecten die op basis van EMVI gegund zijn. Met deze evaluatie willen de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal een lerend effect teweeg brengen.

Sinds de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet hebben gemeenten in Twente ervaring opgedaan met het toepassen van EMVI als gunningscriterium in hun GWW-projecten. De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hebben een aantal projecten geselecteerd die wij evalueren. We kijken onder andere naar de gebruikte EMVI-criteria, de scoringsmethodiek en hoe de criteria geborgd zijn in de uitvoeringfase. Daarnaast analyseren we het procesverloop: hoe zijn de criteria tot stand gekomen en heeft men bereikt wat men wilde bereiken? En hoe kijkt de opdrachtnemer hier tegenaan? Tot slot nemen we ook de transactiekosten onder de loep.

Op basis van deze evaluatie krijgen de gemeenten inzicht in de stand van zaken rondom hun projecten gegund op basis van EMVI. De evaluatie brengt 'best practices' en verbeterpunten boven tafel, waarvan de gemeenten in het INT-verband kunnen leren en de toepassing van EMVI verder kunnen professionaliseren.

logo INT300p

Gemeente Enschede

Het dorpshart in Boekelo heeft een flinke facelift gekregen. Het dorpshart is heringericht. Boekelo is nu nog aantrekkelijker voor zowel toeristen als Boekeloërs zelf. Abbink Boekelo B.V. heeft deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Het project betreft een RAW-bestek dat is gegund op basis van EMVI. Abbink heeft de opdracht onder andere gekregen op criteria als: duurzaamheid, bereikbaarheid en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de gemeente Enschede evalueren wij deze aanbesteding. We onderzoeken de toegepaste EMVI-criteria bij dit project. De evaluatie heeft tot doel het toepassen van EMVI verder te professionaliseren.

logo enschede300p

Gemeente Oldenzaal

Het bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel is het grootste bedrijfsterrein van Oldenzaal. Het is een gemengd bedrijventerrein met industriële, handels- en transportbedrijven, dienstverlening en bouwnijverheid. Een belangrijk onderdeel van het terrein is de woonboulevard. Het deelgebied De Eekte bestaat sinds het midden van de jaren '60 en het Hazewinkel vanaf de jaren '70. Het terrein is verouderd en wordt momenteel gerevitaliseerd. Daarvoor worden onder andere een aantal wegen gereconstrueerd, parkeervoorzieningen gerealiseerd en regenwater afgekoppeld van het vuilwatersysteem.

Voor de gemeente Oldenzaal evalueren wij de aanbesteding van dit project. Het project betreft een E&C-contract dat is gegund op basis van EMVI. We evalueren de gebruikte EMVI-criteria en de doeltreffendheid daarvan. Op basis van deze evaluatie helpen we de gemeente Oldenzaal de toepassing van EMVI verder te professionaliseren.

logo oldenzaal300p

Gemeente Hengelo

Voor de gemeente Hengelo evalueren wij de aanbesteding van de reconstructie van de Westtangent, deel Oelerweg. De Oelerweg, Geerdinksweg en Weideweg is de westelijke kant van de wijkring en maakt deel uit van de zogeheten Westtangent, een belangrijke schakel in het regionale verkeersnet. Tegelijk met de aanleg van het riool worden de Oelerweg, Geerdinksweg en Weideweg deels opnieuw ingericht. Het project betreft een RAW-bestek dat is gegund op basis van EMVI.

Wij houden ons bezig met een evaluatie van de EMVI-criteria die zijn toegepast bij de aanbesteding van dit project. Doelstelling van deze opdracht is om op basis van deze evaluatie het toepassen van EMVI verder te professionaliseren.

logo hengelo300p

Openbaar Lichaam RBT/Gemeente Almelo

Het Openbaar Lichaam RBT is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, en Borne en de provincie Overijssel. Doel van dit verband is om het XL Businesspark Twente te ontwikkelen nabij Almelo.

Avivas Adviseurs evalueert voor het Openbaar Lichaam RBT en de gemeente Almelo de aanbesteding van de laad- en loskade die het XL Businesspark Twente verbindt met het Twentekanaal. Concreet houden wij ons bezig met de doeltreffendheid van de EMVI-criteria die zijn toegepast bij de aanbesteding hiervan. De uitvoerende aannemerscombinatie NTP Infra/De Klerk Waterbouw is in het kader van deze opdracht ook betrokken. Doelstelling van deze opdracht is om op basis van deze evaluatie het toepassen van EMVI verder te professionaliseren.

logo xlpark almelo300p

Van Hulzen advies en projectbegeleiding

Wij hebben Rutger van Hulzen ondersteund bij zijn werkzaamheden als projectbegeleider. Daarvoor zijn wij opgetreden als 'sparring-partner' bij de voorbereiding van participatiesessies met eindgebruikers van een nieuw te ontwikkelen buurtcentrum. Met onze feedback en onafhankelijke, frisse blik hebben we Rutger tot nieuwe inzichten laten komen.

Samengevat bestonden onze werkzaamheden uit:

  • 'Sparring-partner';
  • Feedback geven op voorstellen. 

vanhulzen300p

Stegginkinfra

We hebben Stegginkinfra ondersteund bij de aanbestedingsvoorbereiding van een gemeentelijk herinrichtingsproject. We hebben samen met de opdrachtgever de toegevoegde waarde in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij EMVI-criteria opgesteld en uitgewerkt met bijbehorende scoringsmethodiek. Ook hebben wij Stegginkinfra ondersteund bij het opstellen van de gunningsleidraad.

Samengevat bestonden onze werkzaamheden uit:

  • Opstellen EMVI-criteria;
  • Uitwerken EMVI-criteria met scoringsmethodiek;
  • Ondersteunen bij opstellen gunningsleidraad.

steggink300p

Bouwend Nederland/CROW

Op persoonlijke titel heeft Stephan bijgedragen aan het ontwikkelen van de EMVI-criteriabibliotheek in opdracht van Bouwend Nederland en CROW. Het doel van de bibliotheek is opdrachtgevers, die op basis van EMVI overwegen te gunnen, te inspireren en te ondersteunen bij de keuze en het uitwerken van EMVI-aspecten. De informatie over de aspecten in de bibliotheek is ontleend aan diverse praktijkprojecten. In totaal zijn er voor deze opdracht destijds 58 criteria geanalyseerd uit totaal 14 projecten.

De EMVI-criteriabibliotheek is te vinden op de site van het CROW.

logo crow300p

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.